Leerhuis

Op woensdag 3 oktober 2018 start in het Johannescentrum een nieuwe serie leerhuisavonden die, net als vorig jaar, de titel meekreeg ‘Zo zou het kunnen: geloven, denken, geïnspireerd worden’.

De leerhuisavonden worden gehouden in het Johannescentrum, Moezeldreef 400, Utrecht-Overvecht, beginnen om 20.15 uur precies en eindigen om uiterlijk 22.15 uur. Halverwege de avond is er een pauze. De avonden hebben het karakter van een hoorcollege.

Ook dit jaar is een interessant programma samengesteld met sprekers die vanuit een zeer diverse achtergrond invulling aan het thema geven.

 

 

 

Programma

Zo zou het kunnen – geloven in God – drie leerhuisavonden op 3 , 17 en 31 oktober 2018 met dr. Taede Smedes

Het zijn maar drie lettertjes g-o-d: God. En toch zijn er in de loop van de eeuwen tot op de dag van vandaag vele boeken over vol geschreven. ‘God’
blijft de gemoederen bezig houden.
De voorstelling van God als Iemand die ‘boven’ in de hemel woont, van
daaruit naar de wereld kijkt en met ieder mens een persoonlijke relatie
heeft, is uit het denken en geloven van velen aan het verdwijnen. Voor een
transcendente en alwetende God lijkt er steeds minder ruimte te zijn.
Wetenschappelijke kennis is er voor in de plaats gekomen. Misschien, zo zeggen sommigen, is het daarom maar beter dat woord ‘God’ niet meer te gebruiken.
Dit alles roept de vraag op of het in deze tijd nog wel mogelijk is om een modern denkend mens te zijn en tegelijkertijd in God te geloven. Dr. Taede Smedes, theoloog en godsdienstfilosoof, meent van wel en neemt ons mee op zijn ontdekkingstocht. Hij verdedigt de stelling dat de grenzen tussen geloof en ongeloof vervagen. Anders dan in het publieke debat waarin de atheïsten lijnrecht tegenover de traditionele gelovigen staan, ontstaat er in de samenleving een nieuwe openheid waarin atheïsme en geloof met elkaar vervloeien. Nieuwe posities zoals ‘religieus atheïsme’, ‘religieus naturalisme’ en ‘post-theïsme’ ontstaan. Op drie leerhuisavonden schetst Taede Smedes de contouren van een nieuw wereldbeeld waarin hij voorstelt op een andere manier naar God, mens en wereld te kijken. Een manier die
tegemoetkomt aan hedendaagse existentiële vragen.

 

Zo zou het kunnen – geïnspireerd worden door de kabbala – drie leerhuisavonden met dr. Marcus van Loopik en dr. Gert-Jan (Gershom) Kloens op woensdag 14 en  28-november (Van Loopik en op 12 december  2018 (Kloens)

Geluk, liefde, eigenbelang en rechtvaardigheid. Het zijn thema’s die elk individu en elke gemeenschap raken. Hoe geven we op een zinvolle manier vorm aan ons leven en dragen we bij aan dat van anderen?  Kortom: wat is de kunst van het leven?

Dr. Marcus van Loopik en dr. Gert Jan (Gershom) Kloens vertellen ons verhalenderwijs over de levenslessen die de oeroude joodse traditie van de kabbala geeft. De kabbala vertelt veel spirituele verhalen, laat die hand in hand gaan met een zorgvuldige analyse van de mens en geeft zo een diepgaand inzicht in het wezen van de mens. Na een kenschets van de joodse mystiek in het algemeen en de kabbala in het bijzonder, zal de psychologische en therapeutische waarde en toepassing van kabbala op deze avonden dan ook centraal staan. Want de joodse mystiek is in de eerste plaats een manier van leven. Mystiek is doen. 

In zijn pas verschenen boek Kabbala als levenskunst schrijft Marcus van Loopik:  ‘Mijn streven is vooral te laten zien dat kabbalistische mystiek veel meer vertegenwoordigt dan een esoterisch ‘systeem’. (…) Geen kabbalist wil zich gedragen als iemand die voortdurend naar de hemel of in de verte staart en vervolgens in een kuil valt, omdat hij niet oplet waar hij loopt. (…) Kabbala leert ons met analytische en spirituele blik naar de dagelijkse wereld om ons heen te kijken, niet in de laatste plaats ook naar onszelf. De mens vormt volgens de kabbalisten een vat vol tegenstrijdige impulsen binnen een werkelijkheid die verscheurd en gebroken is. Kabbala helpt op een helende manier met onszelf en de wereld om te gaan en met de wisselende lotgevallen van het bestaan in het reine te komen.’

De leerhuisavonden zijn bedoeld voor gelovige en ongelovige zinzoekers, voor wie iets heeft of had met een geloofstraditie en voor wie daar wel eens op een andere mee wil kennismaken. Ze beginnen om 20.15 uur precies en eindigen om 22.00 uur. Halverwege de avond is er een pauze. De avonden hebben het karakter van een hoorcollege.

Deze avonden zijn een onderdeel van de totale leerhuiscyclus van 12 avonden. Kosten voor de hele serie bedragen € 55,–. en 7,50 euro per losse avond. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL 51 INGB 000 1763920 t.n.v. Leerhuis Johannescentrum — Overvecht te Utrecht.

Inlichtingen en opgave bij: Kees Wijnen / St. Eustatiusdreef 308 / 3564 GG Utrecht / 030-2624278 email: wijnenkees@gmail.com